Privacy Policy

Bij Syntho is uw privacy alles. We zijn toegewijd aan het respecteren van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid schetst onze informatiepraktijken en de opties die u heeft voor de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, opgeslagen en openbaar gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op informatie die door Syntho wordt verwerkt om producten, diensten en gerelateerde ondersteuning van Syntho te leveren, evenals op informatie die wordt verzameld voor marketingdoeleinden.

Hoe verzamelen, gebruiken, verwerken en bewaren wij uw persoonsdata?

Syntho heeft bepaalde persoonsdata nodig om u informatie te kunnen verstrekken over onze producten en diensten. Als u bijvoorbeeld:

 • vraag informatie aan via de contactpagina op onze website: syntho.ai;
 • opmerkingen of vragen indienen via de contactpagina op onze website; of
 • aanmelden voor het gebruik van onze producten of diensten.

In deze gevallen verzamelen we vaak informatie zoals naam, fysiek adres, telefoonnummer en e-mailadres, bedrijfsnaam.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is en dat we ook andere persoonlijke data kunnen verzamelen en verwerken voor zover dit nuttig of noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.

Syntho verwerkt persoonsdata op grond van één of meerdere verwerkingsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming;
 2. Uitvoering van een overeenkomst waarbij de particulier partij is;
 3. Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 4. Gerechtvaardigd belang van Syntho of een derde partij.

Wanneer Syntho persoonsdata verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft deze verwerking betrekking op: [bijvoorbeeld marketing, reclame, onderzoek doen naar eigen producten of diensten, IT-beheer en beveiliging, data delen met een andere partij].

Doel Verwerkingsgronden
Levering van producten of diensten en de Website Uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang
Marketing doeleinden Legitieme interesse
Nieuwsbrieven versturen Toestemming
Verbetering van producten of diensten en de Website, al dan niet ten behoeve van betrokkene Legitieme interesse
Contactformulier(en) / relatiebeheer Toestemming
Websiteanalyse en logbestanden Legitieme interesse
Fraudepreventie Legitieme interesse
wettelijke verplichting wettelijke verplichting
Afhandelen van sollicitaties Toestemming, legitiem belang

Hoe wij uw informatie gebruiken?

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder:

 • Onze website aanbieden, beheren en onderhouden
 • Onze website verbeteren, personaliseren en uitbreiden
 • Begrijp en analyseer hoe u onze website gebruikt
 • Ontwikkel nieuwe producten, services, functies en functionaliteit
 • Communiceer met u, rechtstreeks of via een van onze partners, ook voor klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te verstrekken, en voor marketing- en promotiedoeleinden
 • Stuur je e-mails
 • Vind en voorkom fraude
 • Logbestanden

Syntho volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analyses van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/afsluitende pagina's en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Verstrekking van persoonsdata aan derden

Syntho zal geen persoonsdata aan derden verstrekken, tenzij:

 • zij worden verstrekt aan een door Syntho ingeschakelde verwerker, die de persoonsdata namens Syntho zal verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de daarin opgenomen doeleinden. Syntho zal alsdan een overeenkomst met verwerker aangaan waarin zij wordt verplicht voldoende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de voorgenomen dataverwerking afdoende te waarborgen; of
 • op grond van een wettelijke verplichting verplicht is de data aan een bevoegde autoriteit te overhandigen.

 

Sollicitanten

Syntho verwerkt persoonsdata van sollicitanten die mogelijk relevant kunnen zijn voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure, waaronder informatie over het opleidingsniveau en arbeidsverleden van de sollicitant. Deze data worden verwerkt omdat Syntho een gerechtvaardigd belang heeft om te kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant aansluiten bij de functieomschrijving.

De persoonsdata die Syntho ontvangt in het kader van een sollicitatieprocedure worden uiterlijk 4 weken na afloop van deze procedure verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt of indien Syntho toestemming heeft gekregen om de data langer te bewaren. Indien de sollicitatieprocedure leidt tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst, worden de persoonsdata bewaard zolang als nodig is. Voor informatie over de verwerking van persoonsdata van medewerkers verwijzen wij naar het interne personeelsreglement van Syntho.

Navigatie en cookies

Net als elke andere website maakt Syntho gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Voor meer algemene informatie over cookies, lees de cookie beleid op de Syntho-website.

Marketing tools

Syntho maakt gebruik van tools zoals Google Analytics/Tag Manager, Actieve Campagne, MS Office en One Drive om het gedrag van onze websitebezoekers te begrijpen. Deze tools verzamelen data zoals welke pagina's u bezoekt, hoe lang u op onze site blijft en hoe u door onze site navigeert. Syntho gebruikt deze informatie om onze Website te verbeteren en een betere gebruikerservaring te bieden. Tools kunnen ook worden gebruikt voor marketingautomatisering en e-mailmarketing. E-mailmarketing zal niet worden gebruikt zonder toestemming van de betrokkene.

Waar mogelijk zullen wij ernaar streven om bovengenoemde tools zo privacyvriendelijk mogelijk te gebruiken. Daartoe hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat alleen een verkorte versie van uw IP-adres met Google wordt gedeeld. Wilt u meer weten over hoe Google uw persoonsdata verwerkt, klik dan op hier.

Hulpmiddelen voor personeelszaken

Syntho maakt gebruik van HR-tools zoals Nmbrs, Mijn.kantoor, Arbovita en UWBS voor onze medewerkers en sollicitanten. Deze tools verzamelen data zoals naam en e-mailadres.

Uw rechten

Wij willen ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van uw rechten met betrekking tot de informatie en/of data die wij over u verwerken. We hebben die rechten en de omstandigheden waarin ze van toepassing zijn hieronder beschreven:

 • Recht op toegang – U hebt het recht om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wij over u hebben
 • Recht op rectificatie of wissing – Als u van mening bent dat de data die wij over u bewaren onjuist zijn, hebt u het recht om ons te vragen deze te corrigeren of te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen informatie over u te wissen wanneer u kunt aantonen dat de data die wij bewaren niet langer door ons nodig zijn, of als u de toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd, of als u van mening bent dat wij onrechtmatige verwerking van uw data. Houd er rekening mee dat we ondanks uw verzoek het recht kunnen hebben om uw persoonlijke data te bewaren, bijvoorbeeld als we een afzonderlijke wettelijke verplichting hebben om deze te bewaren. Uw recht op rectificatie en uitwissing strekt zich uit tot iedereen aan wie we uw persoonlijke data hebben verstrekt, en we zullen alle redelijke stappen ondernemen om degenen met wie we hun data hebben gedeeld, te informeren over uw verzoek om verwijdering. B
 • Recht op beperking van de verwerking – U hebt het recht om ons te verzoeken uw data niet te verwerken wanneer u de juistheid ervan betwist, of de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen ervan, of wanneer we uw data niet langer hoeven te bewaren maar u ons nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of we hebben een geschil over de rechtmatigheid van onze verwerking van uw persoonlijke data. B
 • Recht op overdraagbaarheid - U hebt het recht om alle persoonlijke data die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen om deze over te dragen aan een andere databeheerder waar de verwerking is gebaseerd op toestemming en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen. Dit wordt een verzoek om dataoverdraagbaarheid genoemd. B
 • Recht om bezwaar te maken – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke data wanneer de basis van de verwerking onze legitieme belangen zijn, inclusief maar niet beperkt tot direct marketing en profilering. B
 • Recht om toestemming in te trekken – U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke data in te trekken wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming. B
 • Klachtrecht – U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen over elk aspect van de manier waarop wij met uw data omgaan. 
 • Marketingcommunicatie - Als u geen marketing meer wilt ontvangen (zoals e-mail, post of telemarketing), neem dan contact met ons op via de onderstaande contactdata.

U kunt uw verzoek om bovengenoemde rechten of bevoegdheden uit te oefenen schriftelijk indienen bij Syntho via de contactdata onderaan deze privacyverklaring. Syntho zal uw verzoek binnen een maand verwerken. Indien het verzoek complex of groot in aantal is, kan Syntho ervoor kiezen deze termijn met twee maanden te verlengen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsdata, kunt u deze bij ons melden via de contactdata onderaan deze privacyverklaring. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsdata:

Autoriteit van personen tegen elkaar

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsdata.nl

Retentie

We bewaren uw persoonlijke data alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke data te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke data, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke data, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke data verwerken en of we kunnen die doeleinden op andere manieren bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Security

Door de aard van onze dienstverlening en de strikte wet- en regelgeving staat het belang van informatiebeveiliging hoog in het vaandel bij Syntho. We besteden voortdurend aandacht aan informatiebeveiliging en streven ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om persoonlijke informatie te beschermen. Geen enkele methode voor data in transit of data in rust is echter absoluut veilig. Hoewel we commercieel aanvaardbare middelen gebruiken om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Privacy Policy Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in de regelgeving en wijzigingen in ons bedrijf weer te geven. Wij raden u aan om periodiek onze website te controleren op de actuele versie, zodat u op de hoogte blijft van hoe wij uw privacy beschermen. De huidige versie van deze privacyverklaring is bijgewerkt op 29 septemberth van augustus 2023.

Contact opnemen met Syntho

Als u vragen, zorgen of klachten heeft met betrekking tot dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Synth, BV.

John M. Keynesplein 12

EP 1066, Amsterdam

Nederland

info@syntho.ai